Küpsise teatis
See veebileht kasutab küpsiseid, et tagada parim võimalik kasutajakogemus.  Loe lisa
close

 ostu-müügieeskirjad

VERSIOON 01.07.2020

1.                   Mõisted

1.1.              Müüja – Kaubatellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle kaupu müüakse veebilehel odav.euja kes neist Eeskirjadest juhindudes vastutab Ostja esitatud tellimuse täitmise eest. Müüja, kellega sõlmitakse vastava toote ostu-müügileping, juhindudes neist Eeskirjadest, rekvisiidid kantakse kaubatellimusse.

1.2.              odav.eu – veebileht, mis asub aadressil odav.eu millel müüakse Müüjate kaupu ja mida haldab Ettevõtluskonto: EE127700771003583031 ; Andrey Andrievskiy

(+372) 55 17 699 Tallinn Tallinn Harjumaa 10124 Raua 1. odav.eu on neis Eeskirjades kui Müüja tema poolt müüdavate kaupade suhtes.

1.3.              Ostja – 1) täielikult teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on täisealine, kelle teovõimet ei ole piiratud kohtulikult; 2) vähemalt 15- kuni 18-aastane alaealine isik, oma seadusliku esindaja eelneval nõusolekul ; 3) juriidiline isik.

1.4.              Pooled - Ostja ja Müüja koos.

1.5.              Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on tuvastatud või kelle isikusamasust saab tuvastada (andmesubjekt); füüsiline isik, kelle isikusamasuse võib tuvastada, on isik, kelle isikusamasust võib otseselt või kaudselt tuvastada mingi identifikaatori abil, näiteks eesnimi ja perekonnanimi, isikukood , asukoha andmete ja interneti identifikaatori abil või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse omaduse alusel.

1.6.              Eeskirjad - need „odav.eu kaupade ostu-müügieeskirjad“, mis kehtivad iga Ostja ostule veebilehel odav.eu ja igale Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügilepingule.

1.7.              Konto - Ostja odav.eu kasutamiseks Eeskirjade alusel veebilehel odav.eu tehtud registreerimise tulemus, mille tulemusel luuakse tema isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu säilitav isiklik Ostja konto (account).

1.8.              Privaatsuspoliitika – odav.eu kinnitatud dokument, mis sisaldab peamisi Isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoidmise eeskirju odav.eu kasutamisel. odav.euprivaatsuspoliitika ei hõlma Isikuandmete töötlemist, kui selliseid andmeid töötleb Müüja. Isikuandmete töötlemist, mida teostab Müüja, teostatakse Müüja poolt sätestatud korras. Enne kaupade ostmist ja selle lepingu sõlmimist Müüjaga, peab Ostja hoolikalt tutvuma Müüja kohaldatava isikuandmete töötlemise poliitikaga.

1.9.              Leping - Ostja ja Müüja vahel sõlmitav vastavate Kaupade ostu-müügileping, mis loetakse sõlmituks Tellimuse kinnitamise, st tellimuse esitamise hetkest. Loetakse, et iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu tingimused on identsed nende Eeskirjade tingimustega ja sellised Lepingud kuuluvad poolte poolt täitmisele nende Eeskirjade alusel.

1.10.           Tellimus - Kaupade tellimus, milles on kirjas Ostja poolt Müüjalt osta soovitud Kaup, mis on kirjas samas tellimuses.

2.                   Üldsätted

2.1.              Ostja kinnitab, et on Eeskirjad läbi lugenud, linnukese märkimisega väite „Olen tutvunud odav.eu  kaupade ostu-müügi eeskirjadega ja nõustun nendega“ juurde. Sel viisil kinnitatud Eeskirjad on Pooltele siduv juriidiline dokument, milles sätestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja kauba eest maksmise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud veebilehel odav.eu  kauba ostmise ja müümisega seotud tingimused.

2.2.              Konto loomisega veebilehel odav.eu kinnitab Ostja Eeskirjad juba esimesel registreerimisel. Pärast Ostja poolt Eeskirjade kinnitamist esmaregistreerimise (konto loomise) ajal kohaldatakse Eeskirju kõigile Ostja poolt veebilehel odav.eu  tehtud ostudele ja kõigile ostu-müügilepingutele, mis sõlmitakse Müüjatega enne uuendatud Eeskirjade avaldamist. Eeskirjade uuendamisel rakendatakse selles punktis kirjeldatud korda alates nende avaldamisest veebisaidil odav.eu  

2.3.              Veebilehel odav.eu  võivad osta vaid need Ostjad, kes on määratletud Eeskirjade punktis 1.3. Ostja, kinnitades Eeskirjad ning tutvudes Privaatsuspoliitika (Eeskirjade punkt 2.4) ja odav.eu  kasutamise Eeskirjadega, kinnitab, et tal on õigus osta kaupa odav.eu st.

2.4.              odav.eu-l on õigus vajadusel või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel Eeskirju muuta või täiendada. Sellest teavitatakse Ostjaid, kui nad logivad sisse oma Kontosse või kui nad ostavad kaupu valitud Müüjalt pärast Eeskirjade uue versiooni jõustumist.

2.5.              Ostja on kohustatud tutvuma odav.eu kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitikaga. Ostja Isikuandmed edastatakse ka Müüjale, kellelt Ostja Kaupa ostab, ja selliseid Isikuandmeid töödeldakse vastavalt tellimuses nimetatud Müüja sätestatud korrale ning vastavalt odav.eu ja Müüja vahel sõlmitud lepinguga võetud kohustustele seoses isikuandmete turvalisusega.

2.6.              Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab kõigil juhtudel toimiva ja Ostjale kuuluva e-posti aadressi edastamise eest Müüjale ainuisikuliselt Ostja.

3.                   Kaupade tellimine, ostu-müügiõiguslike suhete loomise hetk

3.1.              Ostja võib tellida kaupu odav.eu-st valides ühe alljärgnevatest viisidest:

3.1.1.         interneti teel, registreerudes veebilehel odav.eu (sisestades oma kasutajanime ja salasõna);

3.1.2.         interneti teel, registreerumata veebilehel odav.eu

3.1.3.         telefoni teel;

3.1.4.         kaupluses.

3.2.              Kaupade tellimisel ühel Eeskirjade punktides 3.1.1-3.1.2 nimetatud viisil peab Ostja vastavatel odav.eu süsteemis olevatel andmeväljadel märkima kaubatellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud isikuandmed, mida odav.eu töötleb vastavalt Privaatsuspoliitikale.

3.3.              Telefonitsi või Kauplustes esitatud Kauba tellimused täidetakse vastavalt Eeskirjadele ja nende suhtes kehtivad Privaatsuspoliitika sätted. Ostja nõustub tellimuse esitamisel Eeskirjade ja nende kohaldamisega.

3.4.              Kui Ostja, valides ostetavad kaubad või teenused ja moodustades ostukorvi, täidab kõik tellimisetapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitamine, loetakse, et Müüja ja Ostja vahel on tekkinud ostu-müügi õiguslik suhe ja on sõlmitud ostu-müügileping. Ostjat teavitatakse tellimuse kinnitamisest, saates vastava teate Ostja e-posti aadressil. Müüja saadab Ostjale Ostja määratud e-posti aadressile lingi kehtivate Eeskirjadega koos tellimuse kinnitusega.

3.5.              Eeskirjade kinnitamisega nõustub Ostja, et tema tellitud toodete eestikeelne kasutusjuhend esitatakse hiljemalt kauba kohaletoimetamise ajal Ostja nimetatud e-posti aadressil. Kogu oluline teave kauba ja selle omaduste kohta on esitatud Müüja kaubakirjelduses veebilehel odav.eu.

3.6.              Iga Ostja tellimus salvestatakse odav.eu-s ja Müüja andmebaasis nende privaatsuseeskirjades sätestatud korras.

4.                   Ostja õigused

4.1.              Ostjal on õigus osta kaupu ja tellida teenuseid odav.eu-st käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

4.2.              Ostjal on õigus taganeda tellimusest käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

4.3.              Ostjal on õigus taganeda Lepingust käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

4.4.              Ostjal on õigus vahetada välja või tagastada ostetud kaupu käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

4.5.              Ostjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud neis Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, odav.eu kasutamise eeskirjades ja Eesti Vabariigi õigusaktides.

5.                   Ostja kohustused

5.1.              odav.eu kasutamisel on Ostja kohustatud täitma oma kohustused, järgima käesolevaid Eeskirju, Privaatsuspoliitikat, Kasup24.ee kasutamise eeskirju, muid tingimusi, mida on selgesõnaliselt kirjeldatud odav.eu-s, ega tohi rikkuda Eesti Vabariigi seadusi.

5.2.              Ostja on kohustatud tasuma tellitud kaupade või teenuste eest ja aktsepteerima neid vastavalt käesolevates Eeskirjades kehtestatud korrale. Pärast seda, kui Ostja on otsustanud kauba kätte saada Kauplusest, peab Ostja need kätte saama valitud Kaupluses Eeskirjades toodud tähtaja jooksul.

6.                   Müüja õigused

6.1.              Müüjal ja odav.eu-l on õigus tellimus Ostjale ette teatamata tühistada, kui Ostja, valinud Eeskirjade punktides 8.2.1 või 8.2.2 sätestatud makseviisid, ei tasu kaupade eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

6.2.              Kui Ostja valib Eeskirjade punktis 8.2.3 sätestatud makseviisi, on Müüjal õigus võtta ühendust Ostjaga odav.eu tellimuses näidatud rekvisiitidel kui tekib küsimusi tellimuses esitatud info suhtes. Kaupade tarnetähtaega hakatakse sellisel juhul lugema päevast, mil võetakse ühendust Ostjaga. Ostja tellimuse võib ilma ette teatamata tühistada: i) kui Müüjal ei õnnestu Ostjaga ühendust saada 2 (kahe) tööpäevaga tellimuse esitamisest või ii) kui Ostja ei esita Müüjale nõutud teavet Müüja määratud tähtaja jooksul või iii) kui Ostja ei anna Müüjale nõusolekut kontrollida tema isikuandmeid.

6.3.              Müüjal on õigus omal äranägemisel ja ilma Ostja nõusolekuta jaotada ostetavad kaubad (ostukorvis konkreetselt müüjalt pärit kaubad) eraldi tellimusteks, välja arvatud juhul, kui Ostja soovib osta ostukorvis olevad kaubad ühe tellimusena. Sellise jaotuse korral jaotatakse konkreetse tellimuse lisateenuste (nt kohaletoimetamine, jne) maksumus eraldiseisvate tellimuste peale laiali ja arvutatakse iga tellimuse kohta eraldi, ning seetõttu võivad hinnad erineda teenuste hindadest, mis on esitatud konkreetse kauba kirjelduses. Müüjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud neis Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, teistes odav.eu dokumentides ja  Eesti Vabariigi õigusaktides.

7.                   Müüja kohustused

7.1.              Müüja kohustub täitma Ostja tellimusi nendes Eeskirjades sätestatud korras ja suhtlema Ostjaga odav.eu veebisaidi kaudu ning mitte kunagi suhtlema Ostjaga muude kanalite kaudu, välja arvatud juhul, kui need on Eeskirjades või odav.eu veebisaidil sõnaselgelt sätestatud. Käesolevaga tunnistavad Ostja ja Müüja sõnaselgelt, et igasugune tellimuse täitmist puudutav suhtlus, mida tehakse mitte odav.eu veebilehel (süsteemis), ei ole pooltele kohustuslik.

7.2.              Müüja kohustub andma Ostjale odav.eu süsteemis selgel ja arusaadaval viisil Eesti seadustes nõutud teavet.

7.3.              Müüja ja odav.eu kohustuvad austama Ostja privaatsust, Ostja Isikuandmeid töötlema vaid Eeskirjade, Privaatsuspoliitika, odav.eu kasutamise eeskirjades ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

7.4.              odav.eu kohustub Ostjat enne tellimuse vormistamist teavitama tellimuse täitmisele oluliste odav.eu funktsioonide peatamisest või lõpetamisest, samuti Eeskirjade punktides 6.2-6.3 nimetatud muudatustest. Teabe esitamist odav.eu kontol või odav.eu e-kaubanduse veebilehel peetakse nõuetekohaseks teavitamiseks. Kui Ostja tellimus on juba täitmiseks vastu võetud, teavitatakse Ostjat selle tellimuse täitmiseks oluliste odav.eu funktsioonide peatamisest või lõpetamisest Ostja määratud kontaktandmete kaudu (telefoni, SMSi või e-posti teel).

7.5.              Vastavalt Eeskirjade tingimustele kohustub Müüja esitama Ostja tellitud kauba ja võtma vastu Ostja tagastatud kauba.

7.6.              Sel juhul, kui Müüja ei saa oluliste asjaolude tõttu tellitud kaupa Ostjale tarnida, võib odav.eu pakkuda talle sarnase kauba, mida müüb teine ​​Müüja, teavitades sellest Ostjat tema esitatud kontaktandmete kaudu (telefon, SMS või e-post). Kui Ostja ei nõustu, et konkreetse Müüja kaubad asendatakse teise Müüja poolt müüdud sarnase kaubaga, kohustub Müüja, kes ei suuda Ostja valitud kaupa kohale toimetada, tagasi maksma Ostjale kauba eest tasutud raha 14 tööpäeva jooksul, kui on teostatud ettemaks, ja igal juhul tühistama tellimuse.

7.7.               Juhul, kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast pakkumise esitamist kinnitab Ostja ühe odav.eu e-poe veebisaidil märgitud kontakti kaudu, et ta nõustub kauba asendamisega teise Müüja kaubaga, kohustub algne Müüja Ostjale raha tagasi maksma toote eest, mida algne Müüja ei suuda tarnida, ja hüvitama hinnavahe.

7.8.              Müüja, kes ei nõustu Ostja nõudmistega, on kohustatud mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Ostja pöördumise odav.eu kaudu päevast, kui EestiVabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid ei sätesta teisiti, esitama Ostjale põhjaliku motiveeritud kirjaliku vastuse.

7.9.              Müüja kohustub täitma teisi Eeskirjades ja EestiVabariigi õigusaktides Müüjale pandud kohustusi.

8.                   Kaupade hinnad, tasumise kord ja tähtajad

8.1.              Kaupade hinnad on veebilehel odav.eu märgitud eurodes, sealhulgas ka samal ajal õigusaktide alusel kehtiv käibemaks ja muud maksud, kui sellised kehtivad.

8.2.              Tellitud kauba eest saab Ostja maksta ühel järgmistest viisidest (valik võib olla piiratud, nii et vastava tellimuse jaoks kasutatavate makseviiside lõplik loetelu on näidatud vastava tellimuse juures): 

8.2.1.         internetipangast;

8.2.2.         pangaülekandega;

8.2.3.         sularahas või pangakaardiga kohaletoimetamise/ kättesaamise ajal;

8.2.4.         liisingufirmade pakutavad tarbijakrediidi lepingute sõlmimise teenuste kaudu;

8.2.5.         teistel odav.eu veebilehel nimetatud viisidel.

8.3.              Kui Müüja saab kauba eest makse või saab kinnituse ostu finantseerimise kohta (kui sellist makseviisi rakendatakse ja kui Ostja on valinud Eeskirjade punktides 8.2.4-8.2.5 kehtestatud makseviisi), kinnitatakse kauba tellimus.

8.4.              Kinnitades Eeskirjad, nõustub Ostja, et kaupade ostudokumendid, käibemaksuarved, mis on ka kaupade garantiidokumentideks, võidakse Ostjale esitada füüsiliselt koos kaupadega või elektrooniliselt Ostja registreerimisvormis nimetatud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetele märgitakse Müüja rekvisiidid, valitud kaubad, nende kogus, allahindlus, lõplik kaubahind, sh kõik maksud, ja muud raamatupidamise korraldamist sätestavates õigusaktides sätestatud andmed.

8.5.              Ostja ostetud kaupade käibemaksuarved võib panna ka Ostja kontole odav.eu veebilehel alammenüüsse „Minu odav.eu“ Kui Ostja esitab tellimuse, saab ta „Minu odav.eu“ lehel näha ja sealt välja printida tellimuslehe - ettemaksuarve.

8.6.              Kauba hind võib pärast Müüja tellimuse kinnitamist muutuda ainult erandjuhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete (eksimus) vigade parandamise või muude Müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste esinemist tuleb tõendada. Kui sellisel juhul ei nõustu Ostja kauba ostmisega uue hinna eest, võib Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale odav.eu kaudu 2 (kahe) tööpäeva jooksul odav.eu veebilehel näidatud kontaktide kaudu. Kui tellimus tühistatakse selles punktis nimetatud korras, kohustub Müüja tagastama Ostjale kõik tema makstud summad sellise tühistatud tellimuse alusel.

8.7.              Ostukorvi puhul, mille vastava Müüja kõigi toodete koguhind on alla 9,99 euro (koos käibemaksuga, mis sel ajal kehtib õigusaktide alusel), võidakse kehtestada haldustasu 2,99 eurot (s käibemaksuga, mis sel ajal kehtib õigusaktide alusel). Ostja, kinnitades Eeskirjad, nõustub selles punktis nimetatud haldustasu kohaldamisega ja kohustub selle Müüjale tasuma. Kui Eeskirjades sätestatud juhtudel tagastatakse Ostjale kauba eest raha, tagastatakse talle ka haldustasu, kui Ostja on selle tasunud.

8.8.              Kui Ostja valib mitme erineva Müüja kauba, võib Ostja ostukorvis jagada iga Müüja kauba eraldi ostukorvideks ja moodustada selliste ostukorvide alusel eraldi tellimused. Sellise jaotuse korral jaotatakse konkreetse tellimuse lisateenuste (nt kohaletoimetamine, jne) maksumus eraldiseisvate tellimuste peale laiali, seetõttu võivad hinnad erineda teenuste hindadest, mis on esitatud konkreetse kauba kirjelduses.

9.                   Kauba kohaletoimetamine

9.1.              Kauba tellimisel saab Ostja valida ühe kauba kohaletoimetamise viisi, mis on esitatud Müüja müüdava kauba konkreetses pakkumises.

9.2.              Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal kauba kojutoomise teenuse:

9.2.1.         on Ostja kohustatud nimetama täpse kauba kohaletoimetamise koha.

9.2.2.         Ostja kohustub kaubale ise järele minema. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba). Juhul, kui Ostja kaupa ise vastu ei võta, kuigi kaup on kohale toimetatud nimetatud aadressil, on Müüjal õigus anda kaup üle Ostja nimetatud aadressil olevale teisele isikule ning Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale pretensioone toodete kohaletoimetamise tõttu valele isikule.

9.2.3.         Kaubad toob kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

9.2.4.         Kauba kojutoimetamise teenustasu hulka ei ole arvestatud tellitud kauba trepist üles toomise tasu – selle teenuse võib Ostja tellida täiendavalt. Osutatava ülestoomise teenuse tingimused on siin https://odav.eu/et/t/kohaletoimetamisest_kulleriga.

9.3.              Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal kauba kättesaamise ühest Eesti postiosakonnast:

9.3.1.         saab Ostja kauba kätte ühest Eesti  postiosakonnast, makstes seejuures saadetise väljaostu tasu. Kui Ostja ülalpool nimetatud tasu ei maksa, siis tagastatakse kaup Müüjale.

9.3.2.         Tellitud kaubale tuleb järele minna hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui kuller on teavitanud Ostjat e-posti teel või SMS sõnumiga sellest, et kaubale võib järele minna.

9.3.3.         Kaubale võib järele minna mitte ainult tellimuses nimetatud saaja, vaid ka tellimuse täitmise ajal nimetatud teine isik. Kauba vastuvõtmisel tuleb kaasa võtta ja Eestiposti töötajale esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (isikutunnistus, pass või autojuhiluba).

9.3.4.         Kauba Eesti postiasutuses vastuvõtmise teenust ei osutata ka neil juhtudel:

9.3.4.1.    Kui tellitud kauba üldkaal on suurem kui 20 (kakskümmend) kilo.

9.3.4.2.    Kui Müüjalt tellitud kauba üldmõõdud ei luba seda teenust osutada.

9.4.              Ostja võib kauba kätte saada tasuta odav.eu kauplusest. Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal selle viisi:

9.4.1.         tuleb tellitud kaubale järele minna hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on teavitanud Ostjat e-posti teel sellest, et kaubale võib järele minna.

9.4.2.         kauba võib vastu võtta ainult tellimuse esitanud isik või isik, keda on nimetatud tellimuse esitamise ajal. Kauba vastuvõtmisel tuleb kaasa võtta ja odav.eu töötajale esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (isikutunnistus, pass või autojuhiluba).

9.5.              Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal Kauba kohale toimetamise Omniva postiautomaati, või  DPD saadetiste iseteenindusterminali:

9.5.1.         Omniva postiautomaatidest või DPD saadetiste iseteenindusterminalidest võib kätte saada kauba, mis kaalub alla 30 kg. Rohkem kui 30 kg kaaluvat kaupa postiautomaatidesse ja saadetiste iseteenindusterminalidesse ei tarnita.

9.5.2.         Omniva postiautomaati tuleb kaubale järele minna 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja teavitas Ostjat e-posti teel sellest, et kaubale võib järele minna.  DPD saadetiste iseteenindusterminali tuleb kaubale järele minna 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui kuller teavitas Ostjat sellest, et kaubale võib järele minna.

9.5.3.         Kohaletoimetamise tingimusi ja Ostjale kohandatavaid makse on kirjeldatud SIIN  https://odav.eu/et/t/kohaletoimetamine .

9.6.              Kaubakirjelduses nimetatud kohaletoimetamise tähtajad on eeldatavad. Müüja toimetab kauba Ostjale, juhindudes kauba tellimuses kinnitatud tähtaegadest. Kaupade tarnetähtajad ei kehti sel juhul, kui Müüja laos ei ole soovitud kaupu ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kaupade puudusest. Kinnitades need Eeskirjad, nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib toodete kohaletoimetamine hilineda ettenägematutel ja Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamata võtma ühendust Ostjaga ja kooskõlastama temaga kohaletoimetamise tähtajad ja muud tingimused. Kui Müüja ei toimeta kaupa kohale kauba tellimuses määratud tähtaja jooksul ja Pooled ei lepi kokku kauba üleandmise tähtajas, võib Ostja kasutada Eeskirjade punktis 11.1 sätestatud õigust loobuda kauba või teenuse ostu-müügilepingust.

9.7.              Müüja vabastatakse vastutusest kaupade tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupu Ostjale ei tarnita või tuuakse kohale valel ajal kolmandate isikute, kes ei ole seotud ja/ või on sõltumatud Müüjast, süül või Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel.

9.8.              Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja kontrollima koos kulleriga või kauba füüsilisel kättesaamisel Kaupluses koos odav.eu või tema volitatud esindajaga saadetise ja kauba (kaupade) seisukorda ja allkirjastama saadetise  üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Kui Ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse kaup üleantuks heas seisukorras, ilma kahjustusteta, mille tekkimise põhjus liigitatakse tehasepraakide alla, ja kauba (kaupade) komplektsuses esinevate puudusteta (selliste, mida saab tuvastada toote välisvaatluse käigus). Kui Ostja märkab, et tarnitud kauba pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup (kaubad) on kahjustatud ja / või kaup (kaubad) on puudulikult komplekteeritud, peab Ostja selle märkima kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendile kulleri juuresolekul või Kaupluses kauba füüsilise kättesaamise ajal odav.eu või tema esindaja juuresolekul, koostama vabas vormis kaubasaadetise ja / või kauba (kaupade) rikkumise / mittevastavuse akti. Kui Ostja jätab sellised toimingud tegemata, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustuste eest, kui selliste kahjustuste tekkimise põhjuseks ei ole tehasepraak, või kauba komplekteerimispuuduste eest ainult siis, kui sellised mittevastavused saab tuvastada kauba välise vaatlusega.

9.9.              Kaupade juhusliku hävimise või nende kahjustumise risk läheb Ostjale üle alates hetkest, mil kaup antakse üle Ostjale.

9.10.           Kui tuginedes Eeskirjade punktidele 9.2-9.5., ei võta Ostja kaupa vastu ettenähtud tähtaja jooksul või neid ei õnnestu anda üle Ostjale ja Ostja oli tasunud kauba ja selle kohaletoimetamise eest, võtavad esindajad ühendust Ostjaga teise kaupade kohaletoimetamise aja ja/või viisi kooskõlastamiseks. Kui Ostja kaubale ikkagi järele ei tule või ei õnnestu seda talle üle anda, tagastatakse selline kaup Müüjale, tellimus tühistatakse ja Ostjale tagastatakse kauba eest makstud raha, välja arvatud pangatasud, mida kohaldatakse Müüjale pangaülekannete tegemisel, kohaletoimetamistasu, kui seda kohaldati, ja haldustasu, mis on ette nähtud käesolevate Eeskirjade punktis 8.7. 

9.11.           Kui vastavalt Eeskirjade punktidele 9.2-9.5 ei võta Ostja kaupu ära sätestatud tähtaja jooksul või neid ei õnnestu Ostjale anda üle ja Ostja ei olnud tasunud kauba eest, tagastatakse selline kaup Müüjale ja tellimus tühistatakse.

10.                Kauba kvaliteedigarantii ja kasutamissobivus

10.1.           Iga Müüja odav.eu müüdava kauba omadused märgitakse iga kauba juures olevasse kirjeldusse.

10.2.           Müüja pakutavad kaubad on nõuetekohase kvaliteediga. Kaup vastab tarbimise ostu-müügilepingule, kui:

10.2.1.      kaup vastab Müüja poolt esitatud kirjeldusele ja omab selliseid omadusi nagu kaup, mille Müüja on esitanud näidise või mudelina kauba reklaamimisel odav.eu;

10.2.2.      kaupa sobib kasutada selleks, milleks teatud sorti kaupu tavaliselt kasutatakse;

10.2.3.      kaup vastab kvaliteedinäitajatele, mis tavaliselt on iseloomulikud sama omadusega kaupadele ja mida Müüja saab põhjendatult loota kaubaomaduste ja eseme tootja, selle esindaja või müüja avalikult avaldatu alusel, sh reklaami ja kaupade märgistuste, eseme konkreetsete omaduste poolest.

10.3.           Ei Müüja ega ka odav.eu ei vastuta selle eest, et Müüja odav.eu müüdavad kaubad võivad oma suuruselt, vormilt, värvilt või teistelt parameetritelt mitte vastata kauba reaalsele suurusele, vormile, värvile või teistele parameetritele seoses Ostja kasutatava kuvari omaduste või teiste tehniliste põhjustega, mis ei sõltu Müüja tahtest.  Kaupade fotod on ette nähtud vaid illustreerimise eesmärkide täitmiseks ja on vaid näitlikud. Originaaltoodete värvid, kirjed, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja / või muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, nii et palume juhinduda tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega. Ostjal soovitatakse läbi lugeda tootekirjeldus.

10.4.           Müüja annab erinevatele sama liiki toodetele teatud aja kehtiva müügigarantii, mille kestus ja muud tingimused on kirjas selliste kaupade tootekirjeldustes või koos kaupade käibemaksuarvega, mis vastab garantiilehele.

10.5.           Müüja antav müügigarantii ei piira tarbijate õigusi, mis kehtivad nende suhtes siis, kui nad on ostnud mittekvaliteetse toote või teenuse.

10.6.           Müüja ei osuta kaubale müügijärgset garantiiteenindust (välja arvatud kauba lihtsad ülevaatused, mis ei vaja eriteadmisi):

10.6.1.      kui garantiiteenindust teostav keskus on Eesti Vabariigist väljapool, korraldab Müüja Kaupade saatmise sellisesse keskusesse;

10.6.2.      kui garantiiteenindust teostav keskus on Eesti Vabariigis, suunatakse Ostja sellisesse keskusesse.

10.7.           Teabele, mis on salvestatud andmekandjatele, garantii ei kehti. Andmete kadumise või taastamise kulusid ei hüvitata.

10.8.           Neil juhtudel, kui konkreetsetele kaupadele on õigusaktidega sätestatud teatud kindel tarbimiskõlblikkuse tähtaeg, siis kohustub Müüja müüma sellised kaubad Ostjale nii, et talle antaks reaalne võimalus kasutada neid kaupu enne tarbimiskõlblikkuse tähtaja lõppu.

10.9.           Teave, mis on seotud vastavate kaubaliikide garantiitingimustega, on esitatud SIIN https://odav.eu/et/t/garantii .

11.                Õigus loobuda ostu-müügilepingust ja kaupade tagastamise ja vahetamise kord

11.1.           Õigus loobuda ostu-müügilepingust:

11.1.1.      Ostjal on õigus põhjuseid nimetamata loobuda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kaupade ostu-müügilepingust, teavitades sellest Müüjat või odav.eu, kes teavitab Müüjat Ostja otsusest lepingust loobuda. Nimetatud õiguse kasutamine toimub vastavalt Võlaõigusseaduse sätetele (VÕS §§ 56, 56¹, 56², 56³).

11.1.2.      Ostu-müügilepingust loobumisest teavitab Ostja odav.eu-d ühel alljärgnevatest viisidest: täites lepingust loobumise näidisvormi või esitades selge avalduse, milles on kirjas tema soov loobuda lepingust. Teade lepingust loobumise kohta edastatakse e-kirjaga aadressil pood@odav.eu. Saanud Ostja teate, saadab odav.eu viivitamata välja kinnituse teate saamise kohta ja teavitab Müüjat.

11.1.3.      Ostu-müügilepingust loobumise õiguse 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tähtaega arvestatakse alljärgnevalt: a. kui sõlmitakse ostu-müügileping, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte tellitud kauba; b. kui Ostja on ühe tellimusega tellinud enam kui ühe kauba erinevatelt Müüjatelt ja kaubad tuuakse kohale eraldi, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte vastava Müüja kauba; c. kui kaup toimetatakse kohale erinevate partiide või osadena, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimase partii või osa; d. kui sõlmitakse leping kaupade regulaarse tarnimise kohta teatud ajavahemikul, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte esimese kauba.

11.1.4.      Kui Ostja on loobunud ostu-müügilepingust enne, kui kaup talle tarnitakse, peab Ostja teavitama sellest odav.eu veebilehel nimetatud kontaktidel.  Ostja keeldumine vormistatakse kui tellimuse tagasilükkamine ja sellest teavitatakse Müüjat.

11.1.5.      Kui Ostja loobub ostu-müügilepingust pärast seda, kui kaup oli kohale toimetatud, või ta on kaubal järel käinud, kohaldatakse Eeskirjade punktis 11.6 nimetatud sätteid.

11.2.           Müüja kohaldatav raha tagastamise lisagarantii

11.2.1.      Pärast 14 (neljateistkümne) päeva möödumist, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) päeva pärast kauba üleandmist või kättesaamist on Ostjal õigus Müüja poolt Ostjale tagatud täiendavale raha tagasimaksegarantiile, kui kõik tagastatud kaubad on autentsete etikettide, kaitsekilede ja originaalpakendiga, ühekordne kaubapakend ei ole kahjustatud, st kaubad pole kaotanud müügivälimust.

11.2.2.      Kavatsusest kasutada seda garantiid on Ostja kohustatud teavitama 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast. Teade edastatakse e-posti aadressil pood@odav.eu, teatisesse tuleb märkida tagastatavad kaubad.

11.2.3.      Kui teavitatakse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast, kehtivad Eeskirjade punkti 11.1. sätted.

11.2.4.      Kui teavitatakse pärast 14 (neljateistkümne) kalendripäeva lõppemist, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) päeva pärast kauba üleandmist Ostjale, kannab Ostja kõik kauba tagastusega seotud kulud ja riski. Igal juhul tuleb kaup tagastada vastavale Müüjale enne, kui lõpeb 30 (kolmekümne) kalendripäeva pikkune periood, mida arvestatakse kauba kohaletoimetamise või kättesaamise päevast.

11.2.5.      Ostjal on õigus tagastada kaubad, edastades need odav.eu  veebilehel nimetatud aadressidel või tuues need odav.eu kauplustesse või andes üle otse Müüjale.

11.2.6.      Müüja kohaldatavat raha tagastamise lisagarantiid kasutada ei saa, kui on tellitud järgmised kaubad:

11.2.6.1.       odav.eu kinkekaardid;

11.2.6.2.       pakendatud kaubad, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;

11.2.6.3.       beebiriided;

11.2.6.4.       mänguasjad, imikute mänguasjad, imikute hooldusvahendid;

11.2.6.5.       näomaskid ja näokaitsed;

11.2.6.6.       kaubad, mis valmistati Ostja eritellimusel või on ilmselgelt selleks kohandatud või mis oma olemuse tõttu pärast Ostjale üleandmist ei saa olla tagastatud seoses kaubanduslike omaduste kaotamisega, on kiiresti riknevad või nende säilivusaeg lõpeb;

11.2.6.7.       täiskasvanutele mõeldud tootevalikusse kuuluvad tooted;

11.2.8.      Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud Eeskirjade punktis 11.6.

11.3.           Nõuetekohase kvaliteediga kauba vahetamise ja tagastamise eeskirjad

11.3.1.      Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba talle üleandmise päevast vahetada ostetud kaup analoogsete teiste mõõtude, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega kauba vastu. Kui kauba vahetamisel tekib hinnavahe, siis on Ostja kohustatud arveldama Müüjaga ümberarvestatud hindade järgi. Ostja teade, et ta soovib kasutada Eeskirjade selles punktis nimetatud õigust tagastatava kauba suhtes, tuleb saata e-postiga pood@odav.eu.

11.3.2.      Kui Ostjale ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus, siis vahetatakse ja tagastatakse kaup, tuginedes Eesti Vabariigis kehtivale õigusele.  Eeskirjade punktis 11.3.1 nimetatud tähtaja jooksul on Ostjal õigus vahetada ja tagastada kõiki kaupu, mis on kantud järgnevasse nimekirja:

11.3.2.1.                        parfümeeria, kosmeetika- ja tualetipreparaadid;

11.3.2.2.                        fotograafia- ja kinematograafiakaubad;

11.3.2.3.                        trükitud raamatud, reproduktsioonid ja muud trükitööstuse tooted;

11.3.2.4.                        kangad;

11.3.2.5.                        põrandakatted, välja arvatud igasuguse suurusega vaibad;

11.3.2.6.                        meeste, poiste, naiste või tüdrukute aluspesu;

11.3.2.7.                        beebiriided;

11.3.2.8.                        sukkpüksid, sokid, põlvikud ja muud taolised tooted;

11.3.2.9.                        meeste, poiste, naiste või tüdrukute õmmeldud alussärgid, öösärgid, pidžaamad ja muud taolised tooted;

11.3.2.10.                    rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid ja muud taolised tooted;

11.3.2.11.                    pärlid, kalliskivid, väärismetallid ja neist valmistatud tooted, välja arvatud juveeltoodete imitatsioonid;

11.3.2.12.                    masinad ja mehaanilised seadmed;

11.3.2.13.                    elektrimasinad ja seadmed, helisalvestuse ja taastamise ning televisiooni video- ja helisalvestuse ja taastamise aparaadid;

11.3.2.14.                    maismaatranspordivahendid;

11.3.2.15.                    laevad, paadid ja muud ujuvseadmed;

11.3.2.16.                    Optika-, fotograafia-, kinematograafia-, mõõte-, kontrolli-, meditsiini- või kirurgiaseadmed ja aparaadid;

11.3.2.17.                    kellad;

11.3.2.18.                    muusikainstrumendid;

11.3.2.19.                    piiramatu tsiviilkäibega relvad ja laskemoon;

11.3.2.20.                    mööbel, voodipesutarbed, valgustid;

11.3.2.21.                    mänguasjad, mängud, välja arvatud spordi- ja kalapüügitarbed;

11.3.2.22.                    kunstitooted, kollektsioneerimise objektid ja antikvaarsed esemed;

11.3.2.23.                    taimed, loomad ja nõuetekohase kvaliteediga toiduained;

11.3.2.24.                    kaalutavad ja mõõdetavad kaubad, mis olid tarbija soovil spetsiaalselt ette valmistatud, lõigatud, tükeldatud jms.

11.3.3.      Kui ta on kauba kätte saanud, siis kohustub Müüja selle vahetama samasuguse, kuid Ostja nimetatud kuju, suuruse, värvi, mudeli või komplektsusega kauba vastu. Kui Müüjal ei ole vahetamiseks sobivat kaupa, siis tagastab ta Ostjale kauba eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on kätte saanud Ostja teatise sooviga kasutada seda õigust, kui aga Ostja ei ole Müüjale kaupa tagastanud, siis arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega Kauba Müüjale tagastamise päevast.

11.3.4.      Nende eeskirjade kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti.

11.3.5.      Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud Eeskirjade punktis 11.6.

11.4.           Nõuetele mittevastava kauba vahetamise ja tagastamise eeskirjad

11.4.1.      Müüdud kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad vahetatakse ja tagastatakse, juhindudes Eeskirjades sätestatud korrast ning arvesse võttes Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid.

11.4.2.      Kui Ostja soetas nõuetele mittevastava kvaliteediga kauba ja on selle ära märkinud kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendis (kui ei ole märkinud, siis kohandatakse Eeskirjade punkti 11.3 sätteid) või väljendub kauba nõuetele mittevastav kvaliteet tootmisdefektina, mis oli kauba ostmise ajal, või tootja nimetatud spetsifikatsioonidele mittevastavusena, siis võib Ostja kauba tagastada ja nõuda omal valikul:

11.4.2.1.       et Müüja kõrvaldaks tasuta mõistliku aja jooksul kauba puudujäägid, kui puudujääke on võimalik kõrvaldada;

11.4.2.2.       et vastavalt alandataks ostuhinda;

11.4.2.3.       et kaup vahetataks analoogse nõuetele vastava kvaliteediga kauba vastu, välja arvatud juhul, kui puudujäägid on väikesed või tekkisid Ostja süül;

11.4.2.4.       tasutud hinna tagastamist ja ostu-müügilepingust keelduda, kui nõuetele mittevastava kvaliteediga kauba müümine on lepingu oluline rikkumine.

11.4.3.      Ostja võib valida ainult ühe Eeskirjade punktis 11.4.2 nimetatud oma õiguste kaitsmise viisi. Oma valiku on Ostja kohustatud avaldama, tagastades kauba Müüjale. Kui Ostja on valinud punktis 11.4.2 sätestatud viisi ja Müüjal ei ole võimalik seda ellu viia, siis pakub Müüja teise punktis 11.4.2 ette nähtud viisi. Ostjal ei ole õigust muuta juba valitud õiguste kaitsmise viisi. Ostjal ei ole õigust ostu-müügilepingut katkestada, kui kauba puudujääk on väheoluline.

11.4.4.      Kui Ostja soovib tagastada kauba, siis tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi:

11.4.4.1.       teavitada sellest Müüjat faktuurarvele märgitud kontaktil või odav.eu e-posti teel pood@odav.eu, teatisesse tuleb märkida tagastatavad kaubad;

11.4.4.2.       esitada kauba soetamist tõendav dokument ja garantiid kinnitav dokument (kui see oli väljastatud);

11.4.4.3.       esitada vabas vormis taotlus ja esitada see Müüjale või odav.eu

11.4.5.      Õigust tagastada nõuetele mittevastava kvaliteediga kaubad võib Ostja kasutada kauba soetamise dokumendile märgitud kvaliteedi garantiiaja jooksul, mille sätestab Müüja, kellelt Ostja kauba soetas.

11.4.6.      Ostja on kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise ning kauba tagastamise eest ja kui Müüja on veendunud, et kaup on tagastatud nõuetele mittevastava kvaliteedi tõttu, siis peab ta hüvitama Ostjale kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud, välja arvatud Eeskirjades sätestatud erandjuhtudel. Kauba tagastamisel juhindutakse Eeskirjade punktist 11.6.

11.4.7.      Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on kätte saanud Ostja teatise nõuetele mittevastava kauba kohta, kui aga Ostja ei ole Müüjale kaupa tagastanud, siis arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega Kauba Müüjale tagastamise päevast. Nende eeskirjade kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti.

11.4.8.      Raha ei tagastata selle kauba eest, mis on sihilikult või ettevaatamatuse tõttu rikutud (rikutud keemiliste ainetega, veega, lahtise leegiga, kõrge temperatuuriga, teravate objektidega jne) või kui on rikutud kauba kasutamise või hoidmise eeskirju või on kaupa kasutatud ebaõigesti või mitte otstarbekohaselt.

11.4.9.      Eraldi eeskirjad nõuetele mittevastava kvaliteediga kauba tagastamise kohta võib Müüja kindlaks määrata koos kaubaga esitatavates garantiidokumentides. Taolisi Müüja poolt kohandatavaid kauba tagastamise eeskirju  rakendatakse sel määral nagu need ei ole vastuolus käesolevate Eeskirjadega. Kui ilmnevad erisused käesolevate Eeskirjade ja Müüja poolt kehtestatud vastavate Eeskirjade vahel, siis tuleb eelistada käesolevaid Eeskirjad.

11.5.           Kauba vahetamine ja tagastamine, kui kohale toodi vale kaup

11.5.1.      Kui Ostjale on kohale toimetatud vale kaup, siis on Ostja kohustatud viivitamatult, kuid hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul teavitama sellest odav.eu-d  e-postiga pood@odav.eu või helistama telefoninumbril +3726150026. Kui on saadud teave selle kohta, et kohale on toimetatud vale kaup, siis teavitab odav.eu  sellest Müüjat, kes kohustub omal kulul selle kauba tagasi võtma ja asendama selle õige kaubaga. Sel juhul, kui Müüjal tellitud kaupa ei ole, siis tagastab ta Ostjale kauba eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on kätte saanud Ostja teatise lepingu katkestamise kohta, kui aga Ostja ei ole Müüjale kaupa tagastanud, siis arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega Kauba Müüjale tagastamise päevast. Nende eeskirjade kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti. Sel juhul on Ostja nõus, et odav.eu soovitaks talle sarnast või analoogset kaupa, mida müüb teine Müüja. Müüja, kes toimetas Ostjale ebasobiva kauba ja kellel ei ole Ostja tellitud kaupa, kui Ostja on odav.eu veebilehel märgitud kontaktidel väljendanud oma nõusolekut odav.eu pakkumisega soetada analoogne või sarnane kaup teiselt Müüjalt.

11.5.2.      Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud Eeskirjade punktis 11.6.

11.6.           Kauba ja raha tagastamise kord

11.6.1.      Ostjal on õigus pöörduda Müüjalt ostetud kauba tagastamise osas otse konkreetse Müüja poole, kellelt toode osteti, või odav.eu poole.

11.6.2.      Ostja võib kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui kauba tagastamise tähtaega ei ole ületatud. Kauba tagastamisel kehtivad Eeskirjade punktides 11.1.-11.3 sätestatud juhtudel lisanõuded: kaup ei ole kahjustatud ega ole oluliselt muudetud selle välimust, kaupa ei ole kasutatud - kõik tagastatavad kaubad peavad olema varustatud autentsete etikettide, kaitsekottide ja originaalpakendiga.

11.6.3.      Kõik ostetud esemega kaasas olevad kingitused tuleb tagastada samal ajal, välja arvatud juhul, kui ostetud ese tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu ning sellega kaasas olevad kingitused on oma olemuselt ostmise aja ja puudusega eseme avastamise kuupäeva vahel ära tarvitatud või aegunud, st sellise kingituse kasutamistähtaeg on lõppenud.

11.6.4.      Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja pakendama kauba korralikult, et see ei saaks saatmise ajal viga. Müüjal, kellelt Ostja on kauba ostnud, on õigus mitte tagastada raha kauba eest, mis on tagastatud puudustega. Müüja ei vastuta saadetiste eest, mille on Ostja valesti pakkinud, valesti märkinud aadressi, samuti kui saadetised lähevad Müüjale tagastamise ajal kaduma või kahjustatakse.

11.6.5.      Kui Ostja on ostnud kaubakomplekti veebilehelt odav.eu, peab ta tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti, s.o. tagastamisõigus kehtib Ostjale vaid siis, kui on tagastatud kõik komplekti kuuluvad tooted. Juhul, kui vähemalt üks komplektis sisalduvatest kaupadest ei vasta Eeskirjade punktis 11.6.2 sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda kogu tagastatud kaubakomplekti vastuvõtmisest.

11.6.6.      Ostja, kes kasutab Eeskirjade punktides 11.1–11.5 sätestatud õigusi, peab täitma kauba tagastamise nõudeid ja järgima nendes sätestatud korda.

11.6.7.      Ostja võib kauba tagastada, saates selle odav.eu kauplustesse, tagastades selle odav.eu kullerite kaudu või otse Müüjale või posti teel. Kaup tuleb tagastada Müüjale aadressil, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale esitatud arvel, või odav.eu kaudu, kes omakorda tagastab tagastatud kauba Müüjale. Raskete kaupade Müüjale tarnimise (kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks, parandamiseks või tagastamiseks) kord ja tingimused lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi kokku odav.eu kaudu telefoni või e-posti teel või Ostja toimetab kauba ise otse Müüjale.

11.6.8.      Kui Ostja kasutab Eeskirjade punktides 11.1, 11.3-11.5 sätestatud õigust, tagastatakse raha talle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüjale anti üle Ostja teatis, kui aga Ostja ei ole Müüjale kaupa tagastanud, siis arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega kauba Müüjale tagastamise päevast. Kui Ostja on kasutanud täiendavat raha tagastamise garantiid, on tal õigus 30 (kolmekümne) kalendripäeva pikkusele raha tagasimakse tähtajale, mida arvestatakse kauba Müüjale tagastamise päevast.

11.6.9.         Nende eeskirjade kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti.

11.6.10.     Eeskirjade punktides 11.1.-11.3 sätestatud õiguste kasutamisel tagastatakse Ostjale: kauba hind, vajadusel haldustasu, kui seda kohaldati. Postikulud ei kuulu tagastamisele. Eeskirjade punktides 11.4.-11.5 sätestatud õiguste kasutamisel tagastatakse Ostjale: kauba hind, vajadusel haldustasu, kui seda kohaldati, kauba kohaletoimetamise tasu, Kauba tagastamise kulusid ei hüvitata.

11.6.11.     Kui Ostja on valinud muu kui Müüja pakutava odavaima kättetoimetamisviisi, mis on avaldatud SIIN  https://odav.eu/et/t/kohaletoimetamine , ei kuulu selle viisi maksumust ületavad Ostja valitud teise kauba kättetoimetamisviisi kulud tagastamisele.

11.6.12.     Müüjal on õigus mitte tagastada tarbijale tasutud summasid enne, kui kaup on odav.eu-le üle antud ja kui Müüja pole neid kontrollinud Eeskirjade punkti 11.6.2 alusel.

12.                Vastutus

12.1.           Ostja vastutab ebaseadusliku tegevuse eest, mis pannakse toime, kasutades odav.eu-d.

12.2.           Registreerunud Ostja vastutab oma sisselogimise andmete säilitamise ja/ või kolmandatele isikutele üleandmise eest. Kui odav.eu osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes logib odav.eu-sse sisse Ostja sisselogimise andmetega, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

12.3.           Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega, Privaatsuspoliitikaga, odav.eu kasutamise eeskirjadega, kuigi selline võimalus tal oli.

12.4.           Kui odav.eu-s on esitatud viited kolmandate isikute veebilehtedele, ei taga odav.eu, et nendel linkidel klõpsates on kuvatav teave õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute esitatud teabe sisu, selle õigsuse, põhjalikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud. odav.eu ei ole kohustatud kontrollima edastatavat või säilitatavat välisinfot või määrama kindlaks ebaseaduslikud tegevused.

12.5.           odav.eu ei vastuta Ostja ja Müüja, kelle kaupu või teenuseid Ostja tellib odav.eu-d kasutades, kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

13.                odav.eu kasutatavad turundusvahendid

13.1.           Müüja võib oma äranägemisel algatada odav.eu-s erinevaid kampaaniaid ja mänge.

13.2.           Teatud reklaamikampaaniate toimumise ajal võib odav.eu anda Ostjatele oma virtuaalset raha odav.eu-eurosid , millega saab tasuda ostude eest odav.eu-s ja odav.eu-s müüdavate kaupade eest. Teiste Müüjate poolt müüdud kaupade eest saab maksta odav.eu-eurodes, kui selline võimalus on ette nähtud odav.eu veebilehel konkreetse müüja müüdava kauba juures. Üksikasjalik teave odav.eu-eurode saamise, kasutamise ja selle eest tasumise tingimuste kohta leiate SIIT https://odav.eu/et/t/odav.eu-euro.

13.3.           Kui Ostja ostab kauba, mille puhul odav.eu annab teatava summa odav.eu-eurosid uuele ostule, ja Ostja kasutab Eeskirjades sätestatud ostu-müügilepingust taganemise õigust, tühistatakse eelnimetatud tingimustel Ostjale antud odav.eu-eurode summa.

13.4.           Kui Ostja on toote ostmise eest tasunud teatud summa odav.eu-eurosid ja Ostja kasutab käesolevates Eeskirjades sätestatud ostu-müügilepingust taganemise õigust, tagastatakse odav.eu-eurode kasutatud summa Ostjale.  Ostja saab kontrollida tagastatud odav.eu-eurode summa kohta teavet Minu odav.eu kontolt.

13.5.           odav.eu-l on õigus ühepoolselt ette hoiatamata muuta kampaaniate ja mängude tingimusi, samuti need tühistada. Samuti on odav.eu-l õigus ühepoolselt ilma ette teatamata muuta odav.eu-eurode vastuvõtmise, kasutamise ja nendega tasumise tingimusi ning neid tühistada. Igasugused kampaaniate tingimuste, odav.eu-eurode saamise ja kauba eest tasumisel kasutamise muudatused või tühistamised kehtivad muudatuste vastuvõtmise (tühistamise) hetkest.

14.                Teabevahetus

14.1.           Kogu kommunikatsioon, mis on seotud kaupade soetamisega odav.eu kaudu, toimub kauba Müüjast olenemata odav.eu kaudu, kasutades odav.eu veebilehel nimetatud kontaktandmeid. Sel juhul, kui Ostja ja Müüja peavad suhtlust, mis on seotud kaupadega, teisiti kui odav.eu kaudu, ei võta odav.eu vastutust ja riski, mis võib tekkida sellise kommunikatsiooni tõttu.

14.2.           odav.eu, tuginedes käesolevate Eeskirjade, odav.eu kasutamise eeskirjade ja Privaatsuspoliitikaga sätestatud korrale, edastab kõik teated Ostja registreerimise ajal või kauba tellimise ajal nimetatud e-posti aadressil või SMS sõnumiga tema nimetatud kontakttelefonil.

15.                Lõppsätted

15.1.           Käesolevad Eeskirjad on koostatud, juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.

15.2.           Käesolevatest Eeskirjadest tekkivatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

15.3.           Kõik vaidlused, mis tekivad nende Eeskirjade täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

15.4.           Sel juhul, kui Ostja ei nõustu Müüja koostatud ja odav.eu-le edastatud vastusega Ostja kirjalikule pretensioonile, võib Ostja (füüsiline isik, tarbija) oma taotluse/kaebuse seoses odav.eu-s Müüjalt ostetud kaubaga edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Sõle 23a, 10614 Tallinn, tel: 620 1707 (tarbijate nõustamine), 667 2000 (üldinfo), e-post: info@ttja.ee.või täita taotluse vorm EGS platvormis https://ec.europa.eu/odr/.